• Profil školy

        • Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach vo svojej takmer štyridsaťročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného umeleckého školstva na celom Slovensku. V súčasnosti, opierajúc sa o tradície, škola vytvára nové podmienky na vzdelávanie výtvarne nadaných a talentovaných mladých ľudí, buduje svoj nový imidž, snaží sa reagovať na požiadavky žiakov, uchádzačov o štúdium, rodičov a ďalších partnerov školy, vrátane zamestnávateľov a vysokých škôl. Pre dosiahnutie týchto cieľov v priebehu školského roka 2007/2008 škola zaviedla systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9000:2001.